Nhảy đến nội dung
x

Ban lãnh đạo khoa

1/Trưởng khoa:

thay Son

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Sơn

 

2/Trợ lý Trưởng khoa:

co mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai