Nhảy đến nội dung
x
Xác nhận bổ sung hồ sơ địa phương

Sinh viên truy cập để xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Xác nhận bổ sung hồ sơ cá nhân

Sinh viên truy cập để xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Xác nhận vay vốn ngân hàng

Sinh viên truy cập để xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Sinh viên truy cập để xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

Biểu mẫu công tác giáo vụ

- Mẫu 1: Đơn đề nghị hoãn thi: download

- Mẫu 2: Đơn đề nghị dự thi: download

- Mẫu 3: Đơn đề nghị chuyển giờ thi: download

- Mẫu 4: Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download