Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu công tác giáo vụ

- Mẫu 1: Đơn đề nghị hoãn thi: download

- Mẫu 2: Đơn đề nghị dự thi: download

- Mẫu 3: Đơn đề nghị chuyển giờ thi: download

- Mẫu 4: Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời: download

- Mẫu 5: Đơn đề nghị thôi học: download1download2

- Mẫu 6: Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời): download

- Mẫu 7: Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần: download

- Mẫu 8: Đơn đề nghị phúc khảo bài thi: download

- Mẫu 9: Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo: download

- Mẫu 10: Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo: download

- Mẫu 11: Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh: download

- Mẫu 12: Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp: download

- Mẫu 13: Đơn xác nhận sinh viên trường (dùng để dự thi MOS khi CMND không hợp lệ): download

- Mẫu 14: Giấy giới thiệu sinh viên thực tập: download