Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế; giúp sinh viên tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến các ngành học hiện có tại Trường; phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của sinh viên; tạo môi trường khoa học, thi đua học tập, sân chơi học thuật bổ ích trong sinh viên. Phát hiện và nuôi dưỡng những hạt nhân về NCKH trong sinh viên từ đó có hướng đào tạo và bồi dưỡng. Nhà trường phát động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021.

Chi tiết xem tại đây