Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện hoạt động Tập sự nghề nghiệp, đợt Tháng 8/2020

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-P.ĐH ngày 07 tháng 8 năm 2020 v/v Hoạt động Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Khoa Luật thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện Tập sự nghề nghiệp đợt Tháng 8/2020 lịch trình thực hiện báo báo thực tập và các nội dung liên quan đến kỳ thực tập để sinh viên, chi tiết tại đây.