Nhảy đến nội dung
x

Một số lưu ý về Kế hoạch năm học 2020-2021

Một vài lưu ý về kế hoạch năm học 2020 – 2021
1.    Khóa tuyển sinh 2020: Là sinh viên Khóa 24;
2.    Khóa tuyển sinh 2019 trở về trước: Là sinh viên từ Khóa 23 trở về trước;
3.    Thời gian năm học 2020-2021: Từ ngày 02/08/2020 đến ngày 25/07/2021;
4.    Năm học 2020-2021 bao gồm 02 học kì chính, 01 học kì hè và 02 học kì dự thính.
Các mốc thời gian dưới đây là dự kiến do trường cung cấp. Vì vậy, sinh viên thường xuyên kiểm tra thông báo để cập nhật thêm thông tin khác cụ thể hơn.


I.    ĐỐI VỚI SINH VIÊN TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG CAO, LIÊN KẾT QUỐC TẾ (Khóa tuyển sinh 2019 trở về trước)
1.     HỌC KÌ 1: gồm 21 tuần, bắt đầu từ ngày 02/08/2020 đến ngày 27/12/2020.
Các hoạt động diễn ra trong học kỳ:
⦁    Sinh hoạt công dân đầu năm: Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020 (update);
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 30/08/2020;
⦁    Thi Giữa học kì 1/ năm học 2020-2021: Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020;
⦁    Đăng kí môn học học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 08/11/2020;
⦁    Thi Cuối học kì 1/ năm học 2020-2021: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 20/12/2020.

2.     HỌC KÌ 2: gồm 22 tuần, bắt đầu từ 28/12/2020 đến ngày 30/05/2021.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì 3 (Hè)/ năm học 2020-2021: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021;
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì 1/ năm học 2021-2022: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 và từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021;
⦁    Thi Giữa học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021;
⦁    Đăng kí môn học học kì 3 (Hè)/ năm học 2020-2021: Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 21/03/2021;
⦁    Đăng kí môn học học kì 1/ năm học 2021-2022: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 09/05/2021;
⦁    Thi Cuối học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 16/05/2021 đến ngày 30/05/2021.


3.     HỌC KỲ 3 (HÈ): gồm 7 tuần, bắt đầu từ 07/06/2021 đến 25/07/2021.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Thi Giữa học kì 3 (Hè)/ năm học 2020 – 2021: Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021 (Ca 5);
⦁    Thi Cuối học kì 3 (Hè)/ năm học 2020 – 2021: Từ 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021.


II.    ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG CAO, LIÊN KẾT QUỐC TẾ (Khóa tuyển sinh 2020)
1.     THỦ TỤC NHẬP HỌC TÂN SINH VIÊN (DỰ KIẾN):
⦁    Đợt 1: Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020;
⦁    Đợt 2: Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020;
⦁    Đợt 3: Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 11/10/2020.


2.    HỌC KỲ 1: 17 tuần, từ ngày 21/09/2020 đến ngày 17/01/2021.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Sinh hoạt công dân đầu năm: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020;
⦁    Bắt đầu học chính thức học kì 1/ năm học 2020 – 2021: Từ ngày 19/10/2020 trở đi;
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020;
⦁    Thi Giữa học kì 1/ năm học 2020-2021: Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020;
⦁    Đăng kí môn học học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2020;
⦁    Thi Cuối học kì 1/ năm học 2020-2021: Từ ngày 11/01/2020 đến ngày 17/01/2020.


3.    HỌC KỲ 2: 20 tuần, từ ngày 18/01/2021 đến ngày 06/06/2021.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì 3 (Hè)/ năm học 2020-2021: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021;
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì 1/ năm học 2021-2022: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021 và từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021;
⦁    Thi Giữa học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021;
⦁    Đăng kí môn học học kì hè/ năm học 2020-2021: Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 21/03/2021;
⦁    Đăng kí môn học học kì 1/ năm học 2021-2022: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 09/05/2021;
⦁    Thi Cuối học kì 2/ năm học 2020-2021: Từ ngày 30/05/2021 đến ngày 06/06/2021.


4.    HỌC KỲ 3 (HÈ): 07 tuần, từ ngày 07/06/2021 đến ngày 25/07/2021.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Thi Giữa học kì 3 (Hè)/ năm học 2020 – 2021: Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021 (Ca 5);
⦁    Thi Cuối học kì 3 (Hè)/ năm học 2020 – 2021: Từ 19/07/2021 đến  ngày 25/07/2021.


III.     HỌC KỲ DỰ THÍNH NĂM HỌC 2020 – 2021
1.    HỌC KÌ DỰ THÍNH 1: 13 tuần, từ ngày 07/09/2020 đến ngày 06/12/2020.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Đăng ký môn học học kì dự thính 1: Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020;
⦁    Thi Giữa học kì dự thính 1: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020;
⦁    Thi Cuối học kì Dự thính 1: Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 06/12/2020.


2.    HỌC KÌ DỰ THÍNH 2: 13 tuần, từ ngày 01/03/2020 đến ngày 06/12/2020.
Các hoạt động diễn ra trong học kì:
⦁    Đăng kí Kế hoạch học tập học kì dự thính 2: Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020;  
⦁    Đăng ký môn học học kì dự thính 2: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/11/2021;
⦁    Thi Giữa học kì dự thính 2: Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 11/04/2020;
⦁    Thi Cuối học kì Dự thính 1: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 30/06/2020.


IV.    TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP; KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP; DỰ THI TỐT NGHIỆP; THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
⦁    Đợt 1A: Đăng ký TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020;
⦁    Đăng ký thi tốt nghiệp Đợt tháng 3 (SV khóa TS 2014 trở về trước): Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 06/11/2020;
⦁    Đợt 1B: Đăng ký TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020;
⦁    Đợt 1A: SV bắt đầu TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021;
⦁    Đăng ký thi KNTHCM Đợt 1: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021;
⦁    Đợt 1B: SV bắt đầu TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021;
⦁    Thi tốt nghiệp Đợt tháng 3 (SV khóa TS 2014 trở về trước): Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021;
⦁    Đợt 2: Đăng ký TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021;
⦁    Đợt 3: Đăng ký TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021;
⦁    Đợt 2: SV bắt đầu TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021;
⦁    Đăng ký thi tốt nghiệp Đợt tháng 7 (SV khóa TS 2014 trở về trước): Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021;
⦁    Đợt 3: SV bắt đầu TSNN hoặc môn TTTN/ĐATN/KLTN: Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021;
⦁    Thi tốt nghiệp Đợt tháng 3 (SV khóa TS 2014 trở về trước): Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021;
⦁    Đăng ký thi KNTHCM Đợt 2: Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021.


V.    XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
⦁    Công bố SV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 09 – Đợt 01: Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020;
⦁    Công bố SV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 09 – Đợt 02: Từ ngày 07/09/2020 đến ngảy 13/09/2020;
⦁    SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Tháng 01: Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 20/12/2020;
⦁    Công bố SV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 01: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021;
⦁    SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Tháng 04: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 07/03/2021;
⦁    Công bố SV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 04 – Đợt 01: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021;
⦁    Công bố SV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 04 – Đợt 02: Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 11/04/2020;
⦁    SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Tháng 06: Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 23/06/2021;
⦁    Công bố SV đủ điều kiện tốt nghiệp Tháng 06: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021;
⦁    SV đăng ký dự xét tốt nghiệp Tháng 09: Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 01/08/2021.


VI.     ĐÓNG HỌC PHÍ
⦁    Học phí HK dự thính 1: Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 27/08/2020;
⦁    Học phí HK2/2020-2021: Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 10/12/2020 (Khóa TS 2019 trở về trước);
⦁    Học phí HK2/2020-2021: Từ ngày 14/11/2020 đến ngày 24/12/2020 (Khóa TS 2020);
⦁    Học phí HK dự thính 2: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 28/01/2021;
⦁    Học phí HK 3 (Hè)/2020-2021: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 27/04/2021;
⦁    Học phí HK1/2021-2022: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 24/06/2021.


VII.    CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
1.    Thông báo sơ bộ kết quả cảnh cáo và xử lý học vụ HK1: Đợt 1: 27/01/2021, Đợt 2: 05/03/2021 và HK2: 31/08/2021;
2.    Công bố điểm rèn luyện: HK1 28/12/2020 (khóa TS 2019 trở về trước), HK1 25/01/2021 (khóa TS 2020) và HK2 31/07/2021;
3.    Dự kiến lễ tốt nghiệp:  TN Tháng 04: 29/04/202  và TN Tháng 09: 30/09/2021.


VIII.    CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM HỌC
1.    Ngày Quốc khánh 02-09-2020 (Thứ 4)
2.    Ngày Thành lập trường: 24/09/2020 (Thứ 5)
3.    Tết Dương lịch: 01/01/2021 (Thứ 6)
4.    Tết Nguyên Đán: từ 06/02/2021 đến 21/02/2021 
5.    Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 21/4/2021 (Thứ 4)
6.     Ngày Giải phóng miền Nam: 30/04/2021 (Thứ 6)
7.    Ngày Quốc tế lao động: 01/05/2021 (Thứ 7)


Những thông tin trên này, sinh viên cần lưu ý để xây dựng và tạo một bản thời gian biểu cho mình hợp lý nhất.