Nhảy đến nội dung
x

Thông báo số 01 về thực hiện Tập sự nghề nghiệp đợt Tháng 8, năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-KL về việc thực hiện Tập sự nghề nghiệp Tháng 8 – năm học 2019-2020, căn cứ tình hình thực tiễn của sinh viên và Nhà trường trong thời gian phòng dịch bệnh, Khoa Luật thông báo đến sinh viên tham gia tập sự nghề nghiệp (TSNN) một số nội dung thay đổi và chi tiết hơn để triển khai kế hoạch TSNN:

1. Về thời gian nộp Phiếu đăng ký đề tài

2. Về giấy giới thiệu

3. Thời gian TSNN

4. Chế độ thông tin trong quá trình TSNN.

(Chi tiết xem tại đây)