Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên Khoa Luật TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia: Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký: 09h00 ngày 05/12/2020 đến 17h00 ngày 07/12/2020.

Hướng dẫn đăng ký: 

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi đăng ký học phần;

+ Sinh viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trên trang thông tin Phòng Sau đại học;

+ Sinh viên xem thời khóa biểu trên trang thông tin Phòng Sau đại học trước khi thực hiện đăng ký học phần (sẽ được công bố vào ngày 04/12/2020);

+ Đối với sinh viên chưa thực hiện đăng ký ghi danh thực hiện các bước sau: 

  • Sinh viên vào Hệ thống thông tin sinh viên thực hiện đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1;
  • Sinh viên sử dụng tài khoản sinh viên đăng nhập vào Hệ thống thông tin học viên (https://gradstudent.tdtu.edu.vn/  ) để thực hiện đăng ký học phần;
  • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo hướng dẫn.

+ Đối với sinh viên đã thực hiện đăng ký ghi danh thực hiện các bước sau: 

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và không được hủy học phần.

Kế hoạch chi tiết:

Học phần chuyên ngành
Nội dung Thời gian
Thông báo thời gian đăng ký 01/12/2020
Đăng ký học phần 05-07/12/2020
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 08/12/2020
Thực hiện đóng học phí  09-11/12/2020
Đăng ký học phần đợt bổ sung (dự kiến) 28-31/12/2020
Kiểm tra kết quả đăng ký học phần đợt bổ sung (dự kiến) 02/01/2021
Thực hiện đóng học phí đợt bổ sung 12-14/01/2021
Thực hiện dạy - học theo thời khóa biểu 25/12/2020-18/07/2021
Thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng 08-20/03/2021

Thông tin chi tiết về học bổng và học phí: Xem trên trang thông tin của Phòng Sau đại học.

Chi tiết xem tại đây.