Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc đăng ký bổ sung môn học trong chương trình Cao học 4+1

1. Điều kiện
- Là sinh viên Khoa Luật của Trường đại học Tôn Đức Thắng; đã tích lũy ít nhất 70 tín chỉ trong chương trình Đại học;
- Tự nguyện đăng kí học chương trình Cao học 4+1, được Khoa Luật tư vấn và đồng ý.

2. Đăng ký
- Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần. Sau đó, sinh viên làm đơn đăng ký môn học được liệt kê tại mục 3 (xem thời khóa biểu trên trang web đào tạo sau đại học)
- Thời gian đăng ký: Từ 13h00 ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020;

3. Học phần mở đăng ký bổ sung
- Pháp luật trọng tài thương mại
- Pháp luật bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng

4. Học phí - học bổng
- Dựa vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký, sinh viên sẽ được hưởng chính sách học bổng sau đại học.

5. Công nhận học phần
- Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
- Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
- Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học;
- Học phần Pháp luật trọng tài thương mại được công nhận tương đương trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật hệ tiêu chuẩn của TDTU.