Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở đăng ký môn học trong chương trình Cao học 4+1, đợt 1 năm học 2020-2021

1. Điều kiện
- Là sinh viên Khoa Luật của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
- Tự nguyện đăng kí học chương trình Cao học 4+1, được Khoa Luật tư vấn và đồng ý.

2. Đăng ký
- Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần (xem thời khóa biểu trên trang web đào tạo sau đại học)
- Thời gian đăng ký: Từ 13h00 ngày 08/07/2020 đến ngày 12/07/2020;
2.1. Học phần chung
- Sinh viên đăng ký học phần trên hệ thống thông tin học viên;
- Sinh viên không đăng ký trên hệ thống thông học tin viên được có thể liên hệ phòng Sau đại học để được hỗ trợ.
2.2. Học phần chuyên ngành:
- Đối tượng được phép đăng ký: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.
- Số tín chỉ được phép đăng ký: Sinh viên thuộc đối tượng được phép đăng ký có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (30 tín chỉ). Các đối tượng sinh viên còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (24 tín chỉ);
- Sinh viên nộp đơn đăng ký tại phòng Sau đại học (B002): từ ngày 08/07/2020 đến ngày 11/07/2020;

3. Học phí - học bổng:
- Học phí học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học: 460.000đ/tín chỉ; Đóng học phí khi có email thông báo;
- Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học: giảm 25% học phí (được hoàn lại khi kết thúc học kỳ);
- Được hưởng chính sách học bổng sau đại học đối với học phần chuyên ngành: Dựa vào kết quả học lực tại thời điểm đăng ký.

4. Công nhận học phần
- Người học hoàn thành đạt yêu cầu học phần sau đại học được Trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành học phần;
- Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên cao học và có đơn xin công nhận kết quả học phần;
- Thời hạn công nhận học phần: 05 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học.