Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 10/2020

1.    Đối tượng:  
1.1.    Đối tượng 1: SV Đại học Khóa 19 (tuyển sinh năm 2015) trở về sau
1.2.    Đối tượng 2: SV Đại học Khóa 18 (tuyển sinh năm 2014):
- Chưa hoàn thành môn học Kỹ năng thực hành chuyên môn nhưng có điểm ĐẠT báo cáo Tập sự nghề nghiệp từ HK3/2017-2018 trở về sau
- Có điểm đạt báo cáo Tập sự nghề nghiệp nhưng nợ môn học Kỹ năng thực hành chuyên môn hoặc đạt môn học Kỹ năng thực hành chuyên môn nhưng chưa hoàn thành Tập sự nghề nghiệp trước HK3/2017-2018 phải đăng ký lại môn Tập sự nghề nghiệp và thi lại môn Kỹ năng thực hành chuyên môn.

2.    Thời gian đăng ký: Từ 09h00 ngày 31/08/2020 đến 09h00 ngày 02/09/2020

3.    Phương thức đăng ký:
Đối tượng 1: SV đăng nhập vào HTTSV, chọn phân hệ ĐKMH, chọn đăng ký môn học bổ sung để đăng ký. 
Khi đăng ký thành công, sinh viên vui lòng kiểm tra lại kết quả ĐKMH trong mục Thông tin ® Môn đã đăng ký.
Đối tượng 2: sinh viên đăng nhập vào HTTSV, nộp đơn đăng ký trực tuyến, chọn Nộp các loại đơn khác, chọn HK 1/2020-2021, chọn đơn Đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn. 

4.    Thời gian đóng chi phí dự thi: SV theo dõi thông báo phòng Tài chính (Dự kiến từ ngày 28/9/2020 đến ngày 01/10/2020).

5.    Thời gian thi: Dự kiến từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

6. Thông báo chuyển điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn vào môn Tập sự nghề nghiệp
- Chuyển điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn: SV Đại học Khóa 18 (tuyển sinh năm 2014) đang trong thời gian Tập sự nghề nghiệp và đã có điểm đạt môn học 
- Kỹ năng thực hành chuyên môn từ HK3/2017-2018 (chưa được cập nhật vào môn Tập sự nghề nghiệp), nộp đơn chuyển điểm tại VP tư vấn và hỗ trợ (Phòng E0001) 
từ ngày 02/11/2020-06/11/2020.