Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch TSNN đợt 1/2022-2023

Gửi các em sinh viên tham gia TSNN Đợt 1/2022-2023.

Khoa Luật ban hành Kế hoạch số 23/KH-KL về việc thực hiện TSNN. Các em theo dõi nội dung chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các em theo dõi email và Hệ thống thông tin sinh viên nắm bắt thông tin về Buổi phổ biến quy chế TSNN vào ngày 02/8/2022.

Trân trọng.