Nhảy đến nội dung
x

Thông báo số 01/TB-TSNN và phân công giảng viên hướng dẫn

Các em thân mến.

Khoa Luật gửi các em Thông báo số 01/TB-KL hướng dẫn thực hiện TSNN đợt 1/2022-2023.

Các em theo dõi chi tiết tại đây.