Nhảy đến nội dung
x

Chương trình chuẩn

Trên cơ sở tham khảo chương trình Khung của Bộ giáo dục và đào tạo, căn cứ vào mục tiêu cụ thể và điều kiện thực tế của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Chương trình đào tạo ngành luật bao gồm 4 nhóm chuyên ngành:

(1) Chuyên ngành Luật Kinh tế;

(2) Chuyên ngành Luật Dân sự;

(3) Chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế;

(4) Chuyên ngành Luật hình sự.

Chương trình đào tạo tập trung đào tạo các kiến thức vừa lý thuyết và kiến thức ứng dụng cho người học, bao gồm các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức chuyên nghiệp được thực hiện trong 8 học kỳ (bốn năm).

Thông tin chi tiết về tuyển sinh vui lòng cập nhật tại: tuyensinh.tdtu.edu.vn