Nhảy đến nội dung
x

Đối thoại sinh viên Khoa Luật - Lần 2, năm học 2019-2020

8h30 - 11h00
Hội trường 6B, TDTU

Đối thoại định kỳ giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa Luật. Nội dung:

- Phổ biến nội quy - quy chế của Khoa và Nhà trường

- Thông tin về công tác sinh viên và học vụ

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên