Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Luật Trường đại học Tôn Đức Thắng được nâng cấp từ sự phát triển của Bộ môn Luật. Khoa Luật chính thức được thành lập vào ngày 14/7/2015. Hiện nay, Khoa Luật có ba Tổ bộ môn: Bộ môn Pháp Luật Dân sự – Kinh tế; Bộ môn Pháp luật công và Bộ môn Pháp luật quốc tế.

Hiện tại, Khoa Luật đào tạo khoảng 1500 sinh viên với đội ngũ giảng viên cơ hữu chất lượng, nhiệt huyết được đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Khoa Luật có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đến từ các cơ sở đào tạo lớn trong khu vực phía nam, nhiều chuyên gia, Luật sư có uy tín trong và ngoài nước.

Vào năm học thứ 3, sinh viên có thể lựa chọn chuyên ngành yêu thích, gồm: Luật kinh tế, Luật dân sự, Luật hình sự và Luật kinh doanh quốc tế.

Cử nhân Luật có thể làm việc tại các vị trí: tư vấn pháp luật trong các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, hành nghề luật sư theo pháp luật; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục; chuyên gia tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, chuyên viên tại các cơ quan nhà nước, làm việc tại các cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Thi hành án,…

Khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã và đang khẳng định uy tín đào tạo thông qua chiến lược đào tạo các cử nhân luật năng động, có năng lực và nhiệt huyết với nghề.

Chức năng nhiệm vụ

Khoa Luật là đơn vị hành chính thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng có chức năng và nhiệm vụ sau:

Một là, Tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo trong các lĩnh vực Luật kinh tế, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật kinh doanh quốc tế và các ngành khác được Trường giao nhiệm vụ;

Hai là, Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, các đề án đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường và nhu cầu của xã hội; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, các tổ chức khác liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;

Ba là, Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa;

Bốn là, Quản lý nhân sự do Khoa phụ trách;

Năm là, Quản lý người học do Khoa phụ trách;

Sáu là, Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng do Khoa phụ trách;

Bảy là, Quản lý cơ sở vật chất thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được Nhà trường giao; bảo đảm đầu tư của Nhà trường được khai thác hiệu quả, đúng dự toán và kế hoạch trang bị đã phê chuẩn; có trách nhiệm đề xuất mua sắm, sử dụng và bảo quản tài sản đã được mua sắm, trang bị cho Khoa được sử dụng hiệu quả;

Tám là, Thực hiện các báo cáo, thống kê và các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

Tổ chức - Nhân sự

Ban lãnh đạo khoa

Ban lãnh đạo khoa

Giảng viên

Giảng viên

Viên chức hành chính

Viên chức hành chính