Nhảy đến nội dung
x

Chuyên đề online: Giới thiệu về Pháp luật lao động Hoa Kỳ

16h00 - 17h00
Online trên tiện ích Google Meet

- Chuyên đề giới thiệu chung về Pháp luật Lao động của Hoa Kỳ và sự trao đổi, so sánh với Pháp luật Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Elaine Bernard (Đại học Harvard - Hoa Kỳ).

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh.