Nhảy đến nội dung
x

Chuyên đề: Tư duy phản biện và một số kỹ năng cần thiết đối với sinh viên Luật

9h00 - 11h00
Hội trường 10F, TDU Tân Phong

Diễn giả: TS. Đặng Thị Thu Huyền