Nhảy đến nội dung
x

BCN Khoa Luật đối thoại sinh viên Học kỳ I/2023-2024, lần 01

13 giờ 00 đến 17 giờ 00
Hội trường 6B TDTU Tân Phong