Nhảy đến nội dung
x

Những lưu ý về việc nghỉ học và học bù

1/Sinh viên nghỉ học sẽ được xem xét  sắp xếp học bù nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp nhà có tang (ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột)

- Trường hợp ốm đau hoặc tai nạn phải nhập viện

2/Các thủ tục sinh viên phải hoàn thiện và gửi khoa để được xem xét sắp xếp học bù gồm:

- Đơn xin nghỉ học: Trong đơn phải ghi rõ các nội dung về họ tên, mã số sinh viên; Tên môn học – nhóm học xin nghỉ; Thời gian xin nghỉ; Lý do xin nghỉ; cam kết khi nghỉ học và xin được sắp xếp lịch học bù

- Minh chứng:

  + Đối với trường hợp nhà có tang: Minh chứng là giấy chứng tử và giấy xác nhận nhân thân

  + Đối với trường hợp ốm đau hoặc tai nạn nhập viện: minh chứng là hồ sơ khám bệnh tại bệnh viện tuyến Quận/huyện trở lên.

3/Thời gian nộp đơn: Chậm nhất  5 ngày kể từ ngày nghỉ học.

4/Thời gian giải quyết đơn: Chậm nhất 3 ngày kể từ ngày sinh viên gửi đơn

5/Căn cứ để khoa xếp phòng học bù:

- Sinh viên nộp đơn theo trong thời hạn.

- Sinh viên có lý do chính đáng

- Do các nhóm môn học bắt đầu học cùng một thời điểm theo kế hoạch năm học. Vì vậy, trường hợp khoa xét thấy còn lớp cùng môn học và cùng tiến độ sẽ sắp xếp để sinh viên đi học bù.

6/Lưu ý khác:

- Trường hợp sinh viên dù có lý do chính đáng nhưng tại thời điểm sinh viên nộp đơn, khoa không thể xếp được lịch học bù cho sinh viên do không có lớp học phù hợp, sinh viên sẽ vẫn bị tính vắng buổi học trên.

- Trường hợp sinh viên đã được sắp xếp học bù, sinh viên phải đi học bù, được sự xác nhận của GV lớp sinh viên học bù và mang về gửi  khoa hoặc GV giảng lớp sinh viên học chính thì mới được coi là sinh viên đã đi học bù. (Thời hạn gửi xác nhận học bù: chậm nhất 7 ngày kể từ ngày sinh viên đi học bù)

- Trường hợp sinh viên được sắp xếp học bù nhưng không đi học bù hoặc đã đi học bù nhưng không gửi xác nhận về khoa ( hoặc giảng lớp sinh viên học chính) thì sinh viên vẫn bị tính vắng buổi học đó.

Trường hợp sinh viên dù có lý do chính đáng nhưng khi lại tự ý tìm một lớp cùng môn học để vào học khi chưa được sự cho phép của khoa. Trường hợp này sinh viên đã vi phạm quy định lớp học và đồng thời không được tính là học bù.

- Trường hợp sinh viên nếu có lý do khác hoặc có các thắc mắc về việc nghỉ học: sinh viên  có thể ghé văn phòng khoa, gọi điện thoại, gửi email để được khoa hướng dẫn cụ thể. Thời hạn gửi thắc mắc: Chậm nhất  5 ngày kể từ ngày nghỉ học.