Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Phòng Sau đại học tổ chức mở lớp bồi sưỡng sau đại học, năm học 2019 - 2020

1. Đối tượng:

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý (Chương trình cao học 4+1)

2. Kế hoạch cụ thể:

TT Nội dung Đợt 1 HK1 2019-2020
Bắt đầu Kết thúc
1 Thực hiện đăng ký ghi danh và chọn thời khóa biểu 10/06/2019 23/06/2019
2 Đăng ký học học phần theo thời khóa biểu 
Đóng học phí
01/07/2019 07/07/2019
3 Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 08/07/2019 14/07/2019
4 Tổ chức dạy-học theo thời khóa biểu 09/09/2019 03/11/2019

 

Thông tin chi tiết: tại đây