Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK2/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Phòng Sau đại học tổ chức mở lớp bồi sưỡng sau đại học, năm học 2019 - 2020

1. Đối tượng:

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý (Chương trình cao học 4+1)

2. Thời hạn đăng ký:

2.1. Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học:

  • Thời gian đăng ký:
    • Đợt 1: từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019;
    • Đợt 2: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 20/11/2019;

2.2. Học phần chuyên ngành:

  • Thời gian đăng ký: từ ngày 04/11/2019 đến ngày 06/11/2019;

3. Kế hoạch cụ thể:

# Nội dung Đợt 1 HK2 2019-2020
Bắt đầu Kết thúc
1 Đóng học phí (khi có email thông báo) 21/11/2019 22/11/2019
2 Kiểm tra kết quả đăng ký học phần 25/11/2019 26/11/2019
3 Tổ chức dạy-học theo thời khóa biểu 06/01/2020 15/03/2020

Thông tin chi tiết: tại đây