Nhảy đến nội dung
x

12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Từ ngày 01/07/2020 tới đây, 12 Luật sau đây sẽ có hiệu lực pháp luật. Các văn bản Luật này sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Vì thế mọi người dân cần chú ý nắm bắt quy định để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cụ thể:
1. Luật Giáo dục 2019;
2. Luật Thư viện 2019;
3. Luật Dân quân tự vệ 2019;
4. Luật Kiến trúc 2019;
5. Luật Quản lý thuế 2019;
6. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;
7. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019;
8. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018;
9. Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi 2019;
10. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019;
11. Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019;
12. Luật Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019.

Nguồn: nganhangphapluat.thukyluat.vn