Nhảy đến nội dung
x
Thông báo thi MOS đợt tháng 06/2018

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Phòng Đại học thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt Tháng 9/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây

Lưu ý:

  - Kế hoạch này có điểm khác biệt so với với trước đây:

Subscribe to Thông báo