Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở đăng ký môn học trong chương trình Cao học 4+1, đợt 1 năm học 2020-2021

1. Điều kiện
- Là sinh viên Khoa Luật của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
- Tự nguyện đăng kí học chương trình Cao học 4+1, được Khoa Luật tư vấn và đồng ý.

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)

1. Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

2. Đăng ký

Subscribe to chương trình 4+1