Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch thực hiện Khoá luận tốt nghiệp năm 2024

Gửi các em sinh viên đạt điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp.

Khoa Luật ban hành Kế hoạch thực hiện Khoá luận tốt nghiệp (tại đây) và Phân công giảng viên hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp (tại đây).

Kế hoạch thực hiện học phần TSNN đợt 2/2023 lần 1
Nội dung chi tiết trong thông báo
Kế hoạch TSNN đợt 1/2022-2023
Nội dung chi tiết trong thông báo
Thông báo 03 về hoạt động TSNN đợt 1B/2021-2022
Nội dung chi tiết trong thông báo
Thông báo đăng ký môn học bổ sung HK1/2022-2023
Nội dung chi tiết trong thông báo
Thông báo 02 về hoạt động TSNN đợt 1B/2021-2022 (phân công GVHD)
Nội dung chi tiết trong thông báo
Subscribe to Đào tạo