Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/4/2021

* Doanh nghiệp
1.    Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và 74/2018/NĐ-CP về sử dụng mã số, mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 30/04/2021

* Đầu tư
1.    Thông tư 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/04/2021

* Thương mại
1.    Thông tư 55/2020/TT-BCT quy định về chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Xuất nhập khẩu
1.    Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/04/2021
2.    Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 12/04/2021
3.    Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày hiệu lực: 25/04/2021

* Tiền tệ - Ngân hàng
1.    Thông tư 21/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/04/2021
3.    Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày hiệu lực: 25/04/2021

* Chứng khoán
1.    Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Bảo hiểm
1.    Quyết định 1666/QĐ-BHXH năm 2020 về mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Kế toán - Kiểm toán
1.    Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN về Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực: 10/04/2021

* Công nghệ thông tin
1.    Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và 74/2018/NĐ-CP về sử dụng mã số, mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Thông tư 21/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Thông tư 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công thương do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
4.    Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
5.    Thông tư 27/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
6.    Thông tư 16/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
7.    Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
8.    Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
9.    Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/04/2021

* Bất động sản
1.    Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Bộ máy hành chính
1.    Thông tư 55/2020/TT-BCT quy định về chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
4.    Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
5.    Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
6.    Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật
Ngày hiệu lực: 10/04/2021
7.    Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
Ngày hiệu lực: 10/04/2021
8.    Thông tư 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/04/2021

* Vi phạm hành chính
1.    Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
Ngày hiệu lực: 20/04/2021

* Tài chính nhà nước
1.    Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
4.    Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
5.    Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
6.    Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
7.    Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
8.    Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/04/2021

* Xây dựng - Đô thị
1.    Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 05/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Giao thông - Vận tải
1.    Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/04/2021
3.    Thông tư 04/2021/TT-BGTVT năm 2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/04/2021

* Giáo dục
1.    Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 27/04/2021
3.    Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 27/04/2021

* Tài nguyên - Môi trường
1.    Thông tư 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công thương do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 01/04/2021

* Thể thao - Y tế
1.    Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 5609/QĐ-BYT năm 2020 về Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
4.    Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 12/04/2021
5.    Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 27/04/2021

* Văn hóa - Xã hội
1.    Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
2.    Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
3.    Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
4.    Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” do tỉnh Bắc Giang ban hành
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
5.    Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày hiệu lực: 01/04/2021
6.    Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa kèm theo Quyết định 75/2016/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 15/04/2021

Nguồn: thuvienphapluat.vn