Nhảy đến nội dung
x

Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2021

* Doanh nghiệp
1.    Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/07/2021
3.    Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 10/07/2021
4.    Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 11/07/2021
5.    Thông tư 42/2021/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 20/07/2021

* Đầu tư
1.    Thông tư 11/2021/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 10/07/2021

* Thương mại
1.    Thông tư 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Thông tư 36/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
3.    Thông tư 33/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
4.    Thông tư 34/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
5.    Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực: 18/07/2021

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
3.    Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 02/07/2021
4.    Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/07/2021
5.    Thông tư 38/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-BTC hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2021

* Chứng khoán
1.    Thông tư 30/2021/TT-BTC về kéo dài hiệu lực Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021

* Bảo hiểm
1.    Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021

* Lao động - Tiền lương
1.    Thông tư 42/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 03/07/2021
3.    Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 23/07/2021

* Công nghệ thông tin
1.    Thông tư 43/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Thông tư 38/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
3.    Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
4.    Thông tư 34/2020/TT-BTTTT quy định "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
5.    Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
6.    Thông tư 20/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
7.    Thông tư 17/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
8.    Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
9.    Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
Ngày hiệu lực: 05/07/2021

* Bất động sản
1.    Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
3.    Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày hiệu lực: 07/07/2021
4.    Thông tư 04/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2021
5.    Thông tư 58/2021/TT-BQP hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 23/07/2021

* Dịch vụ pháp lý
1.    Thông tư 03/2021/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2021
2.    Thông tư 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2021

* Sở hữu trí tuệ
1.    Thông tư 03/2021/TT-BKHCN về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 26/07/2021

* Bộ máy hành chính
1.    Thông tư 54/2021/TT-BCA quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
2.    Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
3.    Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
4.    Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
5.    Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
6.    Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
7.    Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
8.    Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
9.    Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
10.    Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
11.    Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
12.    Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
13.    Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
14.    Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
15.    Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
16.    Quyết định 23/2021/QĐ-UBND Quy định về chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
17.    Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
18.    Quyết định 635/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
19.    Quyết định 530/QĐ-TTg năm 2021 công nhận xã đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
20.    Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
21.    Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
22.    Nghị quyết 1263/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
23.    Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021
24.    Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2021

Nguồn: thuvienphapluat.vn