Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 13/01/2022

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    (15/01/2022) Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ

* Công nghệ thông tin
1.    (30/12/2021) Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

* Bộ máy hành chính
1.    (14/01/2022) Quyết định 76/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    11/01/2022) Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.    (10/01/2022) Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2022 về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021
4.    (31/12/2021) Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

* Thủ tục Tố tụng
1.    (30/12/2021) Thông tư 13/2021/TT-BTP quy định về quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

* Giao thông - Vận tải
1.    (12/01/2022) Thông tư 01/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

* Giáo dục
1.    (14/01/2022) Quyết định 78/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Văn hóa - Xã hội
1.    (13/01/2022) Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn