Nhảy đến nội dung
x

Chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2022

* Doanh nghiệp
1.    Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 25/06/2022

* Đầu tư
1.    Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 11/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 48/2021/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý theo năm ngân sách của các chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
5.    Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 04/06/2022
6.    Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 20/06/2022

* Thương mại
1.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Xúc tiến Thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày hiệu lực: 10/06/2022

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 10/06/2022

* Chứng khoán
1.    Quyết định 61/QĐ-VSD năm 2022 về Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022

* Bảo hiểm
1.    Quyết định 13/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 24/06/2022

* Lao động - Tiền lương
1.    Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 24/06/2022

* Công nghệ thông tin
1.    Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực bưu chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
5.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
6.    Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
7.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
8.    Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
9.    Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính
Ngày hiệu lực: 01/06/2022

* Bất động sản
1.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước; đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Quyết định 11/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 48/2021/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
5.    Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
6.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
7.    Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các hội đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
8.    Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 04/06/2022
9.    Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 10/06/2022

* Bộ máy hành chính
1.    Thông tư 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 445/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
5.    Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực bưu chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
6.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hưng Yên
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
7.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
8.    Quyết định 15/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
9.    Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
10.    Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
11.    Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
12.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
13.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
14.    Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
15.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
16.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
17.    Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
18.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
19.    Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
20.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
21.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
22.    Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
23.    Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
24.    Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
25.    Quyết định 13/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 03/06/2022
26.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 05/06/2022
27.    Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 10/06/2022
28.    Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 10/06/2022
29.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 10/06/2022
30.    Thông tư 19/2022/TT-BCA quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 15/06/2022
31.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 15/06/2022
32.    Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 20/06/2022
33.    Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 20/06/2022
34.    Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 30/06/2022

* Thủ tục Tố tụng
1.    Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/06/2022

* Tài chính nhà nước
1.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hưng Yên
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định tổ chức dịch vụ chi trả; phương thức chi trả; mức chi cho Tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi cho công tác quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 14/2022/QĐ-UBND phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước; đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
5.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
6.    Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
7.    Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý theo năm ngân sách của các chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
8.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
9.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
10.    Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các hội đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
11.    Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
12.    Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 04/06/2022
13.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 06/06/2022
14.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Xúc tiến Thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày hiệu lực: 10/06/2022

* Xây dựng - Đô thị
1.    Quyết định 14/2022/QĐ-UBND phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày hiệu lực: 20/06/2022

* Giao thông - Vận tải
1.    Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/06/2022

* Giáo dục
1.    Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 13/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 03/06/2022
4.    Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 26/06/2022

* Tài nguyên - Môi trường
1.    Thông tư 13/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
4.    Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
5.    Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
6.    Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 26/06/2022
7.    Thông tư 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 28/06/2022

* Thể thao - Y tế
1.    Quyết định 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 09/06/2022
2.    Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 10/06/2022

* Quyền dân sự
1.    Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 10/06/2022

* Văn hóa - Xã hội
1.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định tổ chức dịch vụ chi trả; phương thức chi trả; mức chi cho Tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi cho công tác quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2011/QĐ-UBND về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 05/06/2022
4.    Thông tư 19/2022/TT-BCA quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 15/06/2022

* Lĩnh vực khác
1.    Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
2.    Quyết định 08/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về tiêu chí cánh đồng lớn trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
3.    Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 01/06/2022

Nguồn: thuvienphapluat.vn