Nhảy đến nội dung
x

Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2022

* Doanh nghiệp
1.    Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022

* Đầu tư
1.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định về cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày hiệu lực: 04/07/2022

* Thương mại
1.    Thông tư 2/2022/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Thông tư 51/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 45/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Quyết định 20/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh do tỉnh Tây Ninh ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
5.    Quyết định 11/2022/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
6.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
7.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
8.    Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
9.    Thông tư 01/2022/TT-UBDT quy định về Quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
10.    Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
11.    Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
12.    Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 16/07/2022

* Xuất nhập khẩu
1.    Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 16/07/2022

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
5.    Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày hiệu lực: 02/07/2022
6.    Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 18/07/2022

* Chứng khoán
1.    Thông tư 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022

* Bảo hiểm
1.    Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày hiệu lực: 01/07/2022

* Kế toán - Kiểm toán
1.    Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày hiệu lực: 01/07/2022

* Lao động - Tiền lương
1.    Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 11/07/2022
4.    Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 18/07/2022

* Công nghệ thông tin
1.    Thông tư 28/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 14/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Thông tư 13/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
5.    Thông tư 10/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
6.    Thông tư 09/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
7.    Thông tư 07/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
8.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
9.    Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
10.    Thông tư 06/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022

* Bất động sản
1.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định chi tiết danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý để giao hoặc cho thuê; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Quyết định 20/2022/QĐ-UBND quy định về cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày hiệu lực: 04/07/2022

* Dịch vụ pháp lý
1.    Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực: 20/07/2022

* Bộ máy hành chính
1.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
5.    Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
6.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
7.    Nghị quyết 510/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
8.    Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
9.    Thông tư 28/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV quy định về việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 10/07/2022
10.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 10/07/2022
11.    Thông tư 07/2022/TT-BKHCN quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
12.    Quyết định 748/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
13.    Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
14.    Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 18/07/2022
15.    Nghị quyết 47/2022/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
Ngày hiệu lực: 21/07/2022
16.    Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
Ngày hiệu lực: 22/07/2022

* Vi phạm hành chính
1.    Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
Ngày hiệu lực: 22/07/2022

* Tài chính nhà nước
1.    Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Quyết định 11/2022/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 21/2022/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
5.    Thông tư 28/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV quy định về việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 10/07/2022
6.    Thông tư 04/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
7.    Thông tư 07/2022/TT-BKHCN quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
8.    Thông tư 06/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
9.    Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 20/07/2022
10.    Thông tư 08/2022/TT-BKHCN quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 22/07/2022
11.    Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 30/07/2022

* Xây dựng - Đô thị
1.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 21/2022/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày hiệu lực: 01/07/2022

* Giao thông - Vận tải
1.    Thông tư 10/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 06/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
4.    Quyết định 748/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
5.    Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 30/07/2022

* Giáo dục
1.    Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 08/07/2022
2.    Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 20/07/2022
3.    Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 22/07/2022
4.    Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 22/07/2022

* Tài nguyên - Môi trường
1.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Quyết định 22/2022/QĐ-UBND về bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày hiệu lực: 02/07/2022
4.    Thông tư 04/2022/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực: 18/07/2022

* Văn hóa - Xã hội
1.    Thông tư 2/2022/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 11/07/2022
4.    Thông tư 01/2022/TT-UBDT quy định về Quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
5.    Thông tư 06/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
6.    Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 15/07/2022
7.    Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực: 20/07/2022

* Lĩnh vực khác
1.    Thông tư 15/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
2.    Thông tư 16/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
3.    Thông tư 12/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
4.    Thông tư 11/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
5.    Thông tư 10/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
6.    Thông tư 09/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 01/07/2022

Nguồn: thuvienphapluat.vn