Nhảy đến nội dung
x

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ Tháng 9/2022

* Đầu tư

1.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định thời hạn lập, xét duyệt, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Quyết định 51/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
5.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 12/09/2022
6.    Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 16/09/2022
7.    Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 16/09/2022
8.    Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 30/09/2022

* Thương mại

1.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 50/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Thái Bình
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
5.    Quyết định 41/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
6.    Công văn 5274/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
7.    Quyết định 1640/QĐ-BCT năm 2022 về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 06/09/2022
8.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 12/09/2022

* Xuất nhập khẩu

1.    Quyết định 1640/QĐ-BCT năm 2022 về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 06/09/2022
2.    Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
3.    Quyết định 1681/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
4.    Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Tiền tệ - Ngân hàng

1.    Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
4.    Quyết định 1453/QĐ-NHNN năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Thuế - Phí - Lệ Phí

1.    Quyết định 45/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Nghị quyết 52/2022/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
5.    Quyết định 50/2022/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày hiệu lực: 03/09/2022
6.    Quyết định 50/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
7.    Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP
Ngày hiệu lực: 12/09/2022
8.    Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 17/09/2022

* Chứng khoán

1.    Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Kế toán - Kiểm toán

1.    Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022

* Lao động - Tiền lương

1.    Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2022 về quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Nghị quyết 54/2022/QH15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam do Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 09/09/2022
5.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Công nghệ thông tin

1.    Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
4.    Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
5.    Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
6.    Quyết định 1557/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
7.    Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 16/09/2022
8.    Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 16/09/2022
9.    Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 17/09/2022

* Bất động sản

1.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 48/2022/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đã được sửa đổi tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND và 35/2021/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 26/2022/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
4.    Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022

* Bộ máy hành chính

1.    Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 41/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của Quyết định 73/2009/QĐ-UBND về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2022 về quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Quyết định 50/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
5.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Thái Bình
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
6.    Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
7.    Quyết định 54/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
8.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
9.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
10.    Quyết định 45/2022/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
11.    Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
12.    Quyết định 45/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
13.    Quyết định 36/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
14.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
15.    Nghị quyết 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
16.    Quyết định 1044/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
17.    Quyết định 31/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
18.    Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 do Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
19.    Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 09/09/2022
20.    Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
21.    Quyết định 1681/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
22.    Quyết định 51/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
23.    Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày hiệu lực: 11/09/2022
24.    Thông tư 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 12/09/2022
25.    Thông tư 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
26.    Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
27.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
28.    Quyết định 1453/QĐ-NHNN năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
29.    Quyết định 1557/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
30.    Nghị quyết 23/2022/UBTVQH15 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023
Ngày hiệu lực: 18/09/2022
31.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 19/09/2022
32.    Thông tư 09/2022/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực: 20/09/2022
33.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 29/09/2022
34.    Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 30/09/2022

* Vi phạm hành chính

1.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
Ngày hiệu lực: 01/09/2022

* Trách nhiệm hình sự

1.    Nghị quyết 54/2022/QH15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam do Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022

* Thủ tục Tố tụng

1.    Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
Ngày hiệu lực: 01/09/2022

* Tài chính nhà nước

1.    Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Thông tư 13/2022/TT-BGTVT quy định về khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
5.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định thời hạn lập, xét duyệt, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
6.    Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
7.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
8.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
9.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
10.    Quyết định 47/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
11.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
12.    Quyết định 48/2022/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 74/2019/QĐ-UBND đã được sửa đổi tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND và 35/2021/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
13.    Thông tư 53/2022/TT-BQP sửa đổi Khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 02/09/2022
14.    Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
15.    Thông tư 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
16.    Quyết định 34/2022/QĐ-UBND bổ sung các Phụ lục vào Điều 1 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
17.    Quyết định 26/2022/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
18.    Quyết định 41/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
19.    Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 do Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
20.    Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 09/09/2022
21.    Quyết định 55/2022/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2022-2023)
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
22.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
23.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
24.    Thông tư 47/2022/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 12/09/2022
25.    Quyết định 18/2022/QĐ-UBND quy định về cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 12/09/2022
26.    Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày hiệu lực: 12/09/2022
27.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
28.    Quyết định 52/2022/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Xây dựng - Đô thị

1.    Quyết định 46/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Quy định chung về quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình được miễn giấy phép xây dựng ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
3.    Quyết định 49/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
4.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
5.    Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định phân cấp về thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Giao thông - Vận tải

1.    Thông tư 13/2022/TT-BGTVT quy định về khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 49/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
4.    Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
5.    Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
6.    Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
7.    Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
8.    Thông tư 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Giáo dục

1.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Nghị quyết 52/2022/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Quyết định 50/2022/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
5.    Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
6.    Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
7.    Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực: 10/09/2022

* Tài nguyên - Môi trường

1.    Quyết định 48/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Quyết định 50/2022/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày hiệu lực: 03/09/2022
5.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
6.    Quyết định 55/2022/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2022-2023)
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
7.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
8.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
9.    Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
10.    Quyết định 52/2022/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
11.    Thông tư 09/2022/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực: 20/09/2022
12.    Quyết định 23/2022/QĐ-UBND quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Ngày hiệu lực: 26/09/2022
13.    Quyết định 24/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 29/09/2022

* Thể thao - Y tế

1.    Quyết định 41/2022/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 của Quyết định 73/2009/QĐ-UBND về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Thông tư 53/2022/TT-BQP sửa đổi Khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 02/09/2022
3.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
4.    Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
5.    Quyết định 29/2022/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 10/09/2022
6.    Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 11/09/2022
7.    Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT, Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
8.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 19/09/2022

* Văn hóa - Xã hội

1.    Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
4.    Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
5.    Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2022
6.    Thông tư 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2022
7.    Thông tư 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
Ngày hiệu lực: 15/09/2022

* Lĩnh vực khác

1.    Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến hết năm 2030
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
2.    Quyết định 30/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2322/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/09/2022
3.    Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày hiệu lực: 05/09/2022

Nguồn: thuvienphapluat.vn