Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện Tập sự nghề nghiệp Đợt 2/Năm học 2023-2024, Lần 2

Khoa Luật gửi các anh chị sinh viên,

Khoa Luật thông báo đến các anh chị Kế hoạch thực hiện học phần Tập sự nghề nghiệp Đợt 2/NH 2023-2024, Lần 2; Chi tiết bản được Trưởng Khoa ký ban hành

Đính kèm và biểu mẫu file mềm.

Các anh chị vui lòng theo dõi và thực hiện.

Trân trọng./.