Nhảy đến nội dung
x

Đội ngũ giảng viên

 

A. Cố vấn chương trình

1. GS. TS. Nguyễn Đăng Dung - Bộ môn Pháp luật công

2. PGS. TS. Lê Thị Châu - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

B. Giảng viên Tiến sĩ

1. TS. Nguyễn Ngọc Sơn - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo

2. TS. GVC. Trần Thị Quang Vinh - Bộ môn Pháp luật công

3. TS. Đinh Thị Mỹ Loan - Bộ môn Pháp luật Quốc tế

4. TS. Nguyễn Thị Hồng - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

5. TS. Hoàng Việt Trung - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

6. TS. Phạm Hoàng Linh - Bộ môn Pháp luật Công, Phụ trách bộ môn

C. Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

1. ThS. Lâm Thành Danh - Phụ trách Bộ môn

2. ThS. GVC. Bùi Thị Khuyên

3. ThS. Tạ Kiến Tường

4. ThS. Châu Bảo Anh - Phụ trách hợp tác quốc tế

5. ThS. Ngô Phương Trà

6. ThS. Nguyễn Hoàng Hằng

7. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng ban điều phối Chất lượng cao, Thư ký BCN Khoa

8. ThS. Nguyễn Hoàng Hải My

9. ThS. Phan Thị Thanh Hậu

10. ThS. Phan Thị Hồng Ân - Phụ trách nghiên cứu khoa học sinh viên

11. ThS. Lê Minh Hoàng

D. Bộ môn Pháp luật Công

1. ThS. An Thị Ngọc Lan

2. ThS. Lê Thị Tường Khanh

3. ThS. Lê Kim Dung

4. ThS. Đỗ Tường Khả Ái - Phụ trách Hợp tác doanh nghiệp

5. ThS. Nguyễn Tuấn Hoàng

6. ThS. Trần Tuấn Cảnh - Thư ký bộ môn

7. ThS. Phạm Ngọc Minh Tú

E. Bộ môn Pháp luật Quốc tế

1. ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh – Trưởng Bộ môn

2. ThS. Phạm Thị Cẩm Ngọc - Phụ trách Tổ học phần kỹ năng và PLĐC

3. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên