Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên

ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh – Trưởng bộ môn Pháp luật quốc tế

ThS. An Thị Ngọc Lan– Trưởng bộ môn Pháp luật công

ThS. Mai Hoàng Phước– Trưởng bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

TS. Trần Thị Quang Vinh

TS. Đinh Thị Mỹ Loan

ThS. Bùi Thị Khuyên

ThS. Lê Thị Tường Khanh

ThS. Lâm Thành Danh

Luật sư Nguyễn Văn Ngoan

CN. Phan Thanh Hưng

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

ThS. Nguyễn Thị Hồng

ThS. Huỳnh Trung Hiếu