Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên

ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh – Trưởng bộ môn Pháp luật quốc tế

ThS. An Thị Ngọc Lan- Phụ trách Bộ môn Pháp luật công

ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai - Phụ trách Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

TS. Nguyễn Ngọc Sơn - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

TS. Trần Thị Quang Vinh - Bộ môn Pháp luật Công

TS. Đặng Thị Thu Huyền - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

TS. Đinh Thị Mỹ Loan - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

TS. Nguyễn Thị Hồng - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

ThS. Châu Bảo Anh - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

ThS. Bùi Thị Khuyên - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

ThS. Lê Thị Tường Khanh- Bộ môn Pháp luật công

ThS. Lâm Thành Danh - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

ThS. Phạm Thị Cẩm Ngọc - Bộ môn Pháp luật Quốc tế, Trưởng ban điều phối Chất lượng cao