Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên

1. ThS. Lê Thị Thúy Huỳnh – Trưởng Bộ môn Pháp luật quốc tế

2. ThS. An Thị Ngọc Lan- Phụ trách Bộ môn Pháp luật công

3. ThS. Lâm Thành Danh - Phụ trách Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

4. ThS. Đặng Thị Kim Nguyên - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Trưởng ban điều phối Chất lượng cao

5. GS. TS. Nguyễn Đăng Dung - Bộ môn Pháp luật công

6. TS. Nguyễn Ngọc Sơn - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

7. TS. GVC. Trần Thị Quang Vinh - Bộ môn Pháp luật công

8. TS. Đinh Thị Mỹ Loan - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

9. TS. Nguyễn Thị Hồng - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

10. TS. Hoàng Minh Khôi - Bộ môn Pháp luật công

11. ThS. GVC. Bùi Thị Khuyên - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

12. ThS. Châu Bảo Anh - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

13. ThS. Lê Thị Tường Khanh- Bộ môn Pháp luật công

14. ThS. Lê Kim Dung - Bộ môn Pháp luật công

15. ThS. Đỗ Tường Khả Ái - Bộ môn Pháp luật công

16. ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế

17. ThS. Nguyễn Tuấn Hoàng - Bộ môn Pháp luật công

18. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Bộ môn Pháp luật Dân sự - Kinh tế