Nhảy đến nội dung
x

Viên chức hành chính

1. Thư ký Giáo vụ Khoa:

Hình 1

ThS. Nguyễn Thị Phương Chi

Email: nguyenthiphuongchi@tdtu.edu.vn

2. Thư ký Khoa, Viên chức công tác sinh viên:

ThS Dang Thanh Le

ThS. Đặng Thành Lê

Email: dangthanhle@tdtu.edu.vn