Nhảy đến nội dung
x

Ban lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Sơn
Hình 1

 

Phó Trưởng khoa: ThS. Châu Bảo Anh
Hình 2

 

Trợ lý Trưởng khoa: ThS. An Thị Ngọc Lan
Hình 3