Nhảy đến nội dung
x

Ban lãnh đạo khoa

1/Trưởng khoa:

DSCF3594_NGUYEN%20NGOC%20SON.jpg

     TS. Nguyễn Ngọc Sơn

2/Trợ lý Trưởng khoa:

 

DSCF3548_NGUYEN%20THI%20TRUC%20MAI.jpg

ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai

3/Trợ lý Trưởng khoa: ThS. Châu Bảo Anh