Nhảy đến nội dung
x

Ban lãnh đạo khoa

1/Phụ trách khoa:

TS. Nguyễn Ngọc Sơn

TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Email: nguyenngocson@tdtu.edu.vn

 

 

2/ Trợ lý Trưởng khoa:

ThS. Châu Bảo Anh

ThS. Châu Bảo Anh

Email: chaubaoanh@tdtu.edu.vn