Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 13/11/2020

1.    (06/11/2020) Thông tư 34/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2.    (06/11/2020) Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3.    (09/11/2020) Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4.    (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5.    (29/10/2020) Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6.    (29/10/2020) Thông tư 27/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7.    (03/11/2020) Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8.    (03/11/2020) Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
9.    (03/11/2020) Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10.    (30/09/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn