Nhảy đến nội dung
x

Người lao động phải bồi thường nếu tiết lộ bí mật kinh doanh

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Theo đó, những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động bao gồm: Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.
Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người lao động.
Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế...

Dự thảo Thông tư, khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến các bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản ngoài hợp đồng lao động hoặc quy định thành các điều khoản trong hợp đồng lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, việc bồi thường trong trường hợp vi phạm... Trường hợp phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường. Trường hợp bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có liên quan đến bí mật nhà nước, việc bồi thường trong trường hợp vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Nguồn: Báo Mới