Nhảy đến nội dung
x

Thông tin pháp lý: Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử

Tiện lợi của Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:

Một là, cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục.

Hai là, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Giúp loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực/xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ hiện nay.

Ba là, bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần.

Bốn là, cán bộ, công chức tiếp nhận bản sao điện tử đã chứng thực có thể dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo.

Dịch vụ sẽ chính thức khai trương từ ngày 01/7/2020 trên Cổng Dịch vụ quốc gia.

Nguồn: baochinhphu.vn