Nhảy đến nội dung
x
Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2021
Bản tin văn bản pháp luật tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
16 Luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Ngày 07/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Quy định mới về chế độ của người lao động từ năm 2021
Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ năm 2021, theo đó, người lao động được hưởng những chế độ về lương, thưởng, chế độ nghỉ ngơi mới
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/4/2021
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/3/2021
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/02/2021
Bản tin văn bản nổi bật tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 20/01/2021
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/01/2021
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/12/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản pháp luật Trung ương tháng 11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Subscribe to laws