Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học

Chương trình cử nhân Luật trình độ Đại học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng hướng tới đào tạo ra các cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, kiến thức cơ bản về luật pháp, thực tiễn pháp lý và những kiến thức có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật trong nước và hội nhập quốc tế, nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở các bậc học cao hơn.

Sinh viên tốt nghiệp theo chương trình cử nhân Luật có thể đạt được những kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng thương mại, có thể đảm nhiệm công tác pháp lý ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; làm việc trong các Cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; có thể tham gia các hoạt động tố tụng liên quan đến thương mại, dân sự, lao động, hành chính; có thể đảm đương công tác pháp chế ở các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; và có khả năng nghiên cứu, đề ra các giải pháp mang tính pháp lý ở các doanh nghiệp cũng như ở các cơ quan quản lý Nhà nước.

Ảnh cây đào tạo ngành luật, vui lòng tải về tại đây