Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành sâu Luật kinh doanh quốc tế (năm thứ 4 của Chương trình đào tạo)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và mở cửa thị trường giáo dục, việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ cấp bách của xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng nói chung và của Khoa Luật nói riêng. Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế nằm trong tổng thể chung của mục tiêu đào tạo của nhà Trường là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Sinh viên chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy vận dụng kiến thức vào thực tiễn, năng động và tích cực, khả năng ngoại ngữ tốt để sẵn sàng làm việc trong một môi trường hội nhập hiện nay.

Các học phần đặc trưng của chuyên ngành bao gồm: Luật thương mại quốc tế; Luật WTO; Pháp luật phòng vệ thương mại; Thanh toán quốc tế; Công pháp quốc tế và Luật biển; Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế và WTO; Tập quán thương mại quốc tế; Luật hàng hải và vận tải đường biển; Kỹ năng soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Giải quyết xung đột pháp luật; Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ...

Chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng vận dụng pháp luật, có khả năng áp dụng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong sự hội nhập của đất nước. Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế có thể tự tin đảm nhận các công việc liên quan đến các lĩnh vực pháp luật nói chung. Bên cạnh đó, những công việc đặc thù mà sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có thể đảm nhận là những mảng công việc trong lĩnh vực dân sự và thương mại quốc tế như: tư vấn và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài; tư vấn và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu; đàm phán ký kết các hợp đồng thương mại và dân sự quốc tế; giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự quốc tế; các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa….cho doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và cho doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam; tư vấn cho các quan hệ lao động, hôn nhân gia đính có yếu tố nước ngoài.