Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo đại học hệ chất lượng cao

Chương trình đào tạo cử nhân Luật chất lượng cao của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng dựa trên đặc thù của giáo dục Việt Nam nhằm mang lại giá trị gia tăng cao và sự khác biệt cho sinh viên ở cả năm lĩnh vực: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Với định hướng này, các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo cử nhân Luật chất lượng cao trình độ Đại học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín về chất lượng đào tạo của Nhà trường ở phạm vi khu vực và quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Luật chất lượng cao có thể đạt được những kỹ năng nghề nghiệp như: tư vấn, quản lý doanh nghiệp, đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng thương mại nhằm thích nghi tối đa với môi trường công tác để có thể đảm nhiệm công tác pháp lý ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; làm việc trong các Cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; có thể tham gia các hoạt động tố tụng liên quan đến thương mại, dân sự, lao động, hành chính; có thể đảm đương công tác pháp chế ở các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; và có khả năng nghiên cứu, đề ra các giải pháp mang tính pháp lý ở các doanh nghiệp cũng như ở các cơ quan quản lý Nhà nước.